Mali tabloların doğruluğunun korunması, geleceğe yönelik adımlar için etkin bir temel olması adına revizyon çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen muhasebe revizyon hizmetleri firmalara pek çok konuda avantajlar sağlar. EU TAX olarak, muhasebe revizyon, denetim ve raporlama konusunda destek sağlıyoruz. Bu alandaki hizmetlerimizden ilki firmaların tutmaları gereken mecburi defterlerin kayıt usullerinin ve tasdik edilebilirliklerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrol edilmesidir.

Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile SSK bildirgelerinin doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlı olması, aritmetik ve oransal açıdan doğru olması ile beyanname ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasının kontrol edilmesi de firmaların mali güvenliği açısından önemlidir. Söz konusu kontrollerin düzenli olarak yapılması firmaların mali açıdan kanun ve mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacaktır.

Firmaların önemli kaynaklarından bir diğeri olan çalışanlarla ilgili olarak, personel bordroları test edilmekte, ardından ücret tahakkuklarının doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi açısından gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Bordroların yanı sıra düzenlenen alış-satış faturalarının da örneklem yöntemi ile test edilmesi firmalara mali açıdan kontrol edilebilirlik ve avantaj sağlar. Revizyon hizmetlerinde satış faturaları usullere uygunluk, aritmetik doğruluk ve gerçekleştirilen muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrollerden geçirilir.

Stratejemiz